34 ОУ ''Стою Шишков''

Go to content

Main menu

Съобщения

Архив > За родителите 2012/2013

резултати състезание по математика - м.април 2013г.

резултати състезание по английски език - м.май 2013г.

2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас   7клас


състезания и конкурси 1 - 4 клас уч.2012/2013г.

У÷åíèöèòå îò 34 ÎÓ ñå ïðåäñòàâèõà îòëè÷íî â òóðíèðà ïî ôóòáîë çà äåöà îò 1-âè è 2-ðè êëàñ, îðãàíèçèðàí îò ÄÔÊ "Òîì è Äæåðè" è ïîä åãèäàòà íà ÌÔÂÑ è Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ ñïîðò çà âñè÷êè. Ñïå÷åëèõà òðåòîòî ìÿñòî, äîïóñêàéêè ñàìî åäíà çàãóáà. Åòî è ñúñòàâà íà íàøèÿò îòáîð : Ñòåôàí Éîðäàíîâ / êàïèòàí íà îòáîðà / - II Á, ïîëåâè èãðà÷è : Òåîäîð Òîäîðîâ - II Â, Âåñêî Òèõîìèðîâ - II Á, Âàëåðè Ïîïîâ - II Â, Àëåêñ Êàðààòàíàñîâ è Êðèñòèÿí îò I Á, âðàòàð - Õðèñòî Áàêðà÷åâ - II Â. Íàøèòå ìîì÷åòà ñïå÷åëèõà è äâå îò èíäèâèäóàëíèòå íàãðàäè. Ñòåôàí Éîðäàíîâ ñòàíà ãîëìàéñòîð íà òóðíèðà, à Õðèñòî Áàêðà÷åâ - íàé-äîáúð âðàòàð.

Съобщения

1. На 17.05.2013г. от 18.00 часа в салона на Военно-медицинска академия  се проведе годишният концерт на 34 ОУ "Стою Шишков" под надслов "34 ОУ търси таланти".
2. Отборът по ИИ с ръководител г-жа Роза Георгиева зае 2 място в традиционния годишен конкурс "Вижте радостта", организиран от 51 СОУ "Елисавета Багряна".
3. На 27.04.2013г. в 34 ОУ "Стою Шишков" под ръководството на г-жа Росица Колева се проведе пролетно почистване на училището с надслов "Нека опазим природата чиста".
4. В националния конкурс "Виртуална пролет" на адрес: www.arts.gpaeburgas.org
в категория колажи 1-4 клас, ученикът Ивайло Цеков от 3а клас спечели наградата на публиката. На 1-во място се класира Димитър Киряков от 3а клас и на 3-то място Емилияна Атанасова от 3а клас. В категория 5-7 клас на 3-то място се класира Ивелина Кирякова от 6б клас- общо 4 награди.
5. В международния конкурс "Творчество без граници" на адрес: http://kshvalecompetition.weebly.com/
в категория колажи 34 ОУ "Стою Шишков" спечели 1 сребърен медал - Ивана Крумова от 5а клас, 2 бронзови медала на Андрея Георгиева от 5б клас и на Анна-Мария Чернева от4б клас, групова награда и поощрителни награди от 2 до 4 клас - общо 12 награди.
6. На 14-15.05.2013г. учениците Огнян Гешев и Любомир Кръстевич участваха в Нац.олимпиада по ИТ 2013 в гр.Монтата и се представиха много добре в категория Уеб сайтове 5-8 клас.
7. На 13.05.2013г. отбор по математика с ученици от 5 и 6 клас под ръководството на г-жа Тонева и г-жа Шаламанова участваха в състезание в ИМИ БАН, организирано от доц.д-р Евгения Сендова и гл.ас.Тони Чехларова.

На 24.03.2013г. се състоя íàé-ìàñîâèÿò äåòñêè øàõìàòåí òóðíèð ìåæäó ñîôèéñêèòå ó-ùà "Äðóæáà îóïúí".  íåãî ó÷àñòâàõà íàä 250 äåöà îò ñòîëè÷íèòå ó-ùà. Õðèñòî Бакрачев от 2в клас ñïå÷åëè 7 ïîáåäè îò 7 âúçìîæíè, това е íàé-âèñîêèÿ ðåçóëòàò íà òóðíèðà è ñïå÷åëè çëàòåí ìåäàë â êîíêóðåíöèÿ ñ îùå 160 äåöà/ ÷àñò îò òÿõ ñúñòåçàòåëè ïî øàõ/ â ãðóïàòà îò 1-âè äî 4-òè êëàñ.


На 23.03.2013г. се състояха ôèíàëèòå íà Íàöèîíàëíîòî ñúñòåçàíèå çà åôåêòèâíî èçïîëçâàíå íà èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè Communic@ate IT 2013. Нашата състезателка Боряна Янева от 5а клас достойно представи 34 ОУ "Стою Шишков".
http://ingot.adamsmith.bg/


На 21.03.2013г. се състояха представителните изяви на всички групи, участващи по проект "Успех" в 34 ОУ "Стою Шишков". Учениците показаха своите знания, умения и компетенции по кръжоци и клубове пред гости от РИО София, г-н Александров - директор на 51 СОУ, г-жа Балева - директор на ЦДГ, родители и роднини на участниците.

Проект "Успех"

На 16.03.2013г. в 134 СОУ "Димчо Дебелянов" се проведе състезанието по ИТ за ученици от 5-7 клас - "Големият до мен". Първо място в категория 5 клас спечели  Алекс Стоянов от 5а клас и първо място в категория 7-ми клас спечели  Кристиан Ангелов от 7б клас  - ученици от 34 ОУ.
Можете да видите видеофилма на сайта на състезанието -
http://bigtome.info/

Èçëåçå îò ïå÷àò àòðàêòèâíà áúëãàðñêà ãðàìàòèêà
çà ó÷åíèöè îò 5, 6 è 7 êëàñ ñ àâòîð ñòàðøè ó÷èòåë ïî ÁÅË
â 34 ÎÓ "Ñòîþ Øèøêîâ" Ëèëèÿ Ãèíåâà


Съобщения

1. На 10.03.2013г. в НПМГ се проведе Олимпиадата по ИТ - София област. 34 ОУ "Стою Шишков" се представи с два сайта в категория Уеб сайтове:

- "Ново предиивикателство за учениците - програма SketchUp - 3D моделиране" с автори Огнян Гешев и Любомир Кръстевич от 6в клас - www.sketchUp-info.site50.net
-
"Любопитно за мобилните устройства" с автори Кристиян Илиев от 6а клас и Мартин Ананиев от 7б клас - www.devicesbg.netau.net Учениците се представиха отлично.


2. В националното състезание INGOT център България в категория В1 се класира в групата на първите 10 участника Боряна Янева от 5а клас и резерва Магдалена Зиновиева от 6б клас, в категория А1 като резерва се класира Мила Божилова от 4а клас. Ученичките участваха с 3 колажа и есе на тема "Развитието на ИКТ след 10 години".
3. За националното състезание по музика, което ще се проведе на 22.03.2013г. в  гр.Пловдив се класираха 5 ученика от 4а и 4в клас - Свилен, Янина, Мария, Петър, Преслава.


На 01.03.2013г. учениците от клуб "Етнография"
с р-л Гергана Димитрова и г-жаТоловска - директор на 34 ОУ "Стою Шишков" изнесоха програма поздравление в Община "Красно село" и РИО София-град.

На гости

На 22.02.2013г., 34 ОУ „Стою Шишков” посрещна чуждестранни доброволци,   гости на Сдружение „Отворено общуване”, част от тях с увреден слух. Техни домакини бяха 4б клас, с класен ръководител г-жа Марияна Толева.
Учениците разказаха легендата за мартениците на английски език, с помощта на тяхната класна. Преводът на легендата за младежите с увреден слух бе направен от Алекс Йорданов, ученик с увреден слух от класа. Учениците и доброволците се разделиха на групи и направиха мартенички. Накрая децата им подариха много от направените мартенички за спомен и ги поканиха да дойдат пак.
На 01.03.2013г. доброволците бяха гости на 2а клас, с класен ръководител г-жа Ели Йорданова.
Учениците ги посрещнаха с песни и стихотворения за Баба Марта, които бяха преведени с жестове от Таня Георгиева, ресурсен учител в училището, след което всички заедно направиха мартенички – Пижо и Пенда.

към снимките


Учениците от7б клас Елена Недялкова и Габриела Михова се представиха отлично в общинския кръг на олимпиадата по биология.
Те са допуснати до участие в областния кръг на олимпиадата.
Пожелаваме им Успех!
ст.у-лпо БЗО и ХООС: Росица Колева

Училищното настоятелство и колектива на 34 ОУ "Стою Шишков"
изказва благодарност на всички ученици и родители, които дариха 3500лева
по дарителска сметка и 920.60лева от Коледният благотворителен базар
за кохлеарен имплант на Ани Ванева.


Благодарност от Ваня Димитрова, майка на Ани от ІІІб клас
Изказвам сърдечна благодарност на г-жа Толовска, директорка на 34 ОУ, на класния р-л г-жа Иванова, на всички учители, ученици и родители, които подкрепиха Ани в този труден момент.
Благодаря Ви, мили хора за огромната подкрепа и съпричастност!
                                                      С уважение: Ваня Димитрова

 
7б  клас с класен ръководител
г-жа Гинева преди Коледа

График на контролните работи през м.декември

Конкурс към община "Красно село"
"Птиците са щастливи, когато летят заедно"
9 награди и грамоти за учениците от школата по рисуване 1-4 клас
с р-л г-жа Ралица Бурова

 Макет на сградата
на 34 ОУ "Стою Шишков",
направен с програмата
Google SketchUp - 3D моделиране.
автор: Виктор Петков, 6б клас


Envision и 3в клас с г-жа Тотева

г-жа Тотева и Envision

    
1 ноември - Ден на народните будители!

От 22.10.2012г. стартира за втора година проект "Успех"
с 19 кръжока по различни извънкласни дейности
от 1 до 7 клас.

На 17.10.2012г. в компютърния кабинет се състоя  обучение Енвижън - много мишки на един компютър за началното образование! Следващата седмица предстои първия тест с ученици от 1-4 клас


Едно незабравимо лято на лагер
с г-жа Гелева и 4а клас на остров Тасос.

На 09.10.2012г. в 34 ОУ се проведе среща обучение по европейски проект
"Заедно на училище" - http://elasnas.bg/,
предназначен за работа с деца със СОП под прякото наблюдение на родители и специалисти. Той дава възможност за проверка и проследяване развитието на всяко дете, включено в програмата.
На сайта има модули по математика, логика, четене - интересни и занимателни за всички деца.На 28.09.2012г. се състоя екскурзия на учениците от 34 ОУ "Стою Шишков" от ПК, 1-7 клас до с.Заселе "Вазовата екопътека" и до комплекс "Дядо Йоцо гледа" - Искърски пролом.


Успешна нова учебна  
2012/2013 година!

 

На добър час!

7-ми клас

15.06.2012г.

На 31.05.2012г. от 10.30 часа в 34 ОУ
се състоя тържество послучай

завършването на 4а и 4б клас.


35 години

34 ОУ "Стою Шишков"


На 11-13 май в гр.Монтана се проведе 10 Национална олимпиада по информационни технологии. Националната комисия допусна 20 проекта от цялата страна. Ученикът от 34 ОУ  Иво Тодоров,6а клас с защита на проекта си и тест се представи отлично и се класира на 6 място.Инициатива
12 май "Да изчистим България"


На 28-29 април 2012г. във физкултурния салон  се състоя муждународен турнир по фектовка с логото - 35 години  34 ОУ "Стою Шишков". Победителите бяха наградени от главните учители - г-жа Гелева и г-жа Черкезова.


Участие на ученици от 3-7 клас в националния конкурс "Виртуална пролет" на адрес - www.arts.gpaeburgas.org
34 ОУ - участие с най-много рисунки и колажи


Участие на Иво Тодоров от 6а клас през м.май в Националната олимпиада по ИТ в категория Уеб сайтове - 5-8 клас - www.bulgaria681.net

На 7.02.2012г. стартира програмата ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
"Да направим училището  привлекателно за младите хора"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзВ началото на новата 2012 година

Подготвителна група 5 годишни деца с ръководител г-жа Янева  -  

имат нова класна стая.

Открит урок по ИТ

На 12.05.2011г. от 13.30 часа в компютърния кабинет в 34 ОУ се състоя Открит урок на тема Интегриране на дейности - интерактивна презентация "Символът България" с VІа клас. Присъстваха над 40 учители по информатика и ИТ от София град. Ученици от 7а клас демонстрираха нови програми за работа с тестове за проверка на знанията. Демонстрираха се и проектите от олимпиадата по ИТ.

към урока: http://youtu.be/cxORUpzQeoQ


На 15.04.2011г. ученици от 7а и 7б клас с г-жа Кремлина Черкезова и г-жа Росица Колева посетиха 134 СОУ "Димчо Дебелянов" - Ден на отворените врати. Учениците разгледаха кабинетите по ИТ, биология, фотостудио и др. и беседваха с директорката на училището.


20.03.2011г.
НПМГ - Олимпиада по ИТ, Областен кръг
Участие с 10 проекта, категория Уеб сайтове,
Отлично представяне на всички участници
1 място Йоан-Даниел Малинов - 7а клас, 97т.
2 място
- Иво Тодоров, 5а клас, 88т.
2 място - Мина Шаламанова и Мартина Василева, 7а клас, 88т.
5 място - Божидар Стоянов, 6а клас, 80т.

 
Back to content | Back to main menu