• КОНКУРС ИЗВЪН КЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

ОУ „Стою Шишков“ обявява конкурс за допълнителни ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ / ИД / за втори срок на учебната 2017/18 г. за ученици на 34. ОУ приети на педагогически съвет на 25.10.2017 г. с протокол  № 2/25.10.2017 г. и избрани от родителите за 2-ри срок на учебната 2017/2018 г. ВИЖ ТУК

 

I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“ в 34 ОУ „Стою Шишков“

A) занимания по интереси

– „Любословие” с ръководител Веселка Иванова.

– „Математикознайко” с ръководител Роза Йонева .

– „Здравето, природата и ние” с ръководител Катя Тончева.

– „Театрално студио” с ръководител Ваня Лилова.

– „Знам и творя в компютърния свят” с ръководител Гергана Димитрова.

– „Компютърът – прозорец към света” с ръководител Росица Гернат.

– „Виртуален пътешественик ” с ръководител Росица Гернат.

– „Книжен свят” с ръководител Красимира Цанова.

– „Млад читател” с ръководител Вероника Висоцка.

– „Математиката и природата около нас” с ръководител Анка Халачева.

– „DANCE формация „Танцуващо сърце” с ръководител Сребра Сиракова.

– „Сръчни ръчички“ с ръководител Роза Георгиева

– „Майсторски ръчички“ с ръководител Красимира Стоянова

Б) за преодоляване на обучителните затруднения

– „По грамотни заедно”- Татяна Мишева

– „ За да знам повече”- Вера Червенякова

– „ Математика за всеки”- Величка Стефанова

– „Математическа читанка“ – Марияна Толева