Административни услуги

Списък на услугите, предоставяни от 34.ОУ „Стою Шишков”

съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Вид административна услугаЗаявление за издаване
Описание на услугите
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на
образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с
изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
Заявление
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите