Нашата мисия

  • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и „Европа 2030“, както и на всички подзаконови нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
  • Създаване на условия за усвояване на знания за изграждане на умения, отношения и нагласи за формиране и развитие на ключови компетентности.
  • Повишаване на дигиталната компетентност на учениците.
  • Успешна реализация на различни проекти и национални програми.
  • Активно участие в общински, национални и международни състезания, олимпиади, конкурси.
  • Изграждане на стабилни партньорства в училищната общност и с други институции.
  • Възпитаване и изграждане на социални умения и добродетели у младите хора.
  • Изграждане на навици за водене на здравословен начин на живот.