Отсъствия

Заявление за отсъствия до 5 дни от общо 15 по уважителни причини, съгласно  чл. 62, ал. 1, т. 3 и чл. 62, ал.2 от Наредбата за приобщаващото образование Изтегляне на файл

Регламент отсъствия по медицински причини:

Медицинска бележка – Електронни медицински бележки се приемат само за учениците I – VII клас, за учениците в Предучилищна група си остават хартиените медицински бележки.