Нашите ценности и приоритети

Предучилищното образование осигурява развиване на познавателни и социално-емоционални умения, което е основополагащо за по-добри образователни резултати на децата в училище, а в перспектива – и за успешна личностна и професионална реализация.

Акцентът при обучението е изместен от възпроизвеждане на готови знания към развитие на съвременни умения и практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на децата и учениците. 

Качественото образование изисква да бъде реализиран в пълнота моделът на преподаване и учене, основан на компетентностния подход. В този контекст ще се работи за стимулиране на педагогическите специалисти, които да се усъвършенстват и да осъществяват редовно продължаваща квалификация, както и за привличане на млади специалисти за устойчиво обезпечаване на училището с висококвалифицирани педагогически специалисти.

По-привлекателно и по-качествено образование се осъществява чрез ефективни училищни общности, обединени от споделена система от образователни ценности. Това включва: създаване и задълбочаване на връзките и взаимодействието в училищната общност между всички участници в образователния процес (деца и ученици, учители и други специалисти и родители), местните власти и местната общност, както и институции и граждански организации, имащи отношение към образователното и личностно развитие на децата; утвърждаване на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия; формиране на чувство за общностна принадлежност и стремеж към по-добри постижения.

Осигуряване и подкрепа на правилното развитие и възпитание на децата и учениците в 34. ОУ. Уважение към личността на децата и учениците. Акцент и развитие на  силните им страни с поставянето на ученика в центъра на образователния процес. Гарантиране на равнопоставеност и равни шансове между всички деца и ученици, на образователна среда, отговаряща на техните потребности, подготовка за пълноценното им включване в обществото.

Иновациите в образованието целят промяна на нагласите при преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността на образователния процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в процеса на обучение. Дигиталните умения и компетенции са приоритет за целия образователен спектър. Достъпът до ИКТ за децата от XXI век е неразделна част от достъпа до образование.