„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

По  Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 за нуждите на 34 ОУ „Стою Шишков“ бяха обучени 25 човека .

Темата на проекта беше:

„Педагогическо взаимодействие между обекти и субекти в образователната система“