Предучилищна група

Уважаеми родители,

1. Прием в ПГ се извършва по Наредба.

2. Заявление за прием в подготвителна група се подава чрез информационната система за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата https://kg.sofia.bg

Уважаеми родители,

През учебната 2024/2025 година в 34. ОУ „Стою Шишков“ са приети деца в трета и в четвърта възрастова група с полудневна организация. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. Началният час на сутрешния прием – 7:30, и крайният час на изпращането на децата за деня – 13:30, са определени с Правилника за устройството и дейността на училището.

 В полудневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

1. условия и време за игра и почивка;

 2. условия и време за закуска;

 3. дейности по избор на детето.

 Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование в съответствие с неговите потребности.

 Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите по чл. 27, ал. 2 е:

 за трета възрастова група – 15;

 за четвърта възрастова група – 17.

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти.  Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към  училището и мотивация за учене.

При въпроси и предложения можете да се обръщате към ръководството на училището на тел. 02 859 30 74 или към учителите на подготвителните групи.