Обществен съвет

Обществен съвет

1.  Диана Димитрова –  р-н Красно село 

2.  Силвия Колева – родител на ученик 

3.  Мариана Филипова – родител на ученик 

4.  Дарина Кръстева Михайлова – родител на ученик

5. Мария Писарова – родител на ученик

6.  Петя Миткова Ангелова – родител на ученик

7.  Вера Георгиева Гачева – родител на ученик

Резервни членове

1. Ваня Андонова  – родител на ученик

2. Ваня Владева – родител на ученик

Правилник за  създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Отчет за дейността на Обществения съвет при 34. ОУ „Стою Шишков“

Покана за среща на родителите