Обучение в електронна среда

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на дистанционното/електронно обучение на 34ОУ “Стою Шишков”:

      •    Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в еелктронна среда

      •   Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в дневна форма от разстояние в електронна среда  и в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за действие при случай на Covid-19