Национални програми

НП Без свободен час

НП Заедно в изкуствата и в спорта

НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала

НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда:

  • М4 Библиотеките като образователна среда

НП Отново заедно

НП Заедно в изкуствата и в спорта