Национални програми

НП Без свободен час

НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала

НП Иновации в действие

НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда:

НП Заедно в изкуствата и в спорта

Национална програма „ИКТ – Хардуерно оборудване“