Прием 1 – 7 клас

Свободни места  в 34. ОУ „Стою Шишков“ за учебната 2023/2024 г.:

Клас Свободни места към момента
І  клас
ІI  клас 0
ІІI  клас 0
ІV  клас 0
V  клас 0
VI  клас 0
VІI   клас 0


Процедура за кандидатстване в 34. ОУ „Стою Шишков“:
1. Подаване на заявление за прием – изтегли от ТУК
2. Отговор – уведомително писмо до подателя – срок 3 работни дни
3. Стартиране процедура по записване при наличие на свободни места:
а) Уведомително писмо за записване на ученика до училището, в което той/тя се обучава в момента –
срок 3 работни дни
б) Родителят попълва набор от документи посочени в документи за записване

Документи за записване:
1. Здравна профилактична карта и Имунизационен паспорт от личния лекар
2. Акт за раждане за сверяване на данните
3. Заявление за избираеми учебни часове (ИУЧ)
4. Заявление за факултативни учебни часове (ФУЧ)
5. Заявление за допълнителен час по спортни дейности
6. Заявление за целодневна организация на учебния ден
7. Декларация за информирано съгласие при различия в учебния план
8. Декларация за запознаване с основните документи за устройството и дейността на 34. ОУ „Стою Шишков“